ПУРБ-Д & ПУРН-Д Актуализации 2021 - Въпросник за консултации с обществеността

Показва необходимия отговор

Този въпросник ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Вашето мнение е от голямо значение за МКОРД, и оценяваме високо Вашият принос.

Каква е целта на този въпросник?

 

Нека да разясним! С настоящия въпросник търсим информация за вашия принос като член на обществеността, живееща в басейна на река Дунав. Замислен е така, че едновременно да е информативен за вас като член на обществото и да ни помогне да разберем повече за общественото възприемане и познаване на проектите на плановете за управление на речния басейн.

 

Какво са ПУРБ-Д & ПУРН-Д?

 

Нека да разясним! На всеки шест години  Международната комисия за защита на река Дунав (МКОРД) актуализира своя “План за управление на басейна на река Дунав” (ПУРБ-Д), включващ оценка и мерки за постигане на “добро състояние” на водите в басейна на река Дунав. Предходното актуализиране на Плана за управление на басейна на река Дунав беше през 2015 г., неговата втора актуализация предстои през 2021 г.

 

Планът за управление на риска от наводнения в басейна на река Дунав” (ПУРН-Д) – подобен документ, който се фокусира върху оценката и управлението на риска от наводнения в региона – беше публикуван за пръв път през 2015 г. и получава първата си актуализация през 2021 г.

Мисията на МКОРД  е да прилага Конвенцията за опазване на река Дунав, Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за наводненията (ДН) на ЕС – както и различните директиви и стратегически планове, определящи нейната работа, за да бъдат постигнати трите ключови цели на МКОРД:

  • „ПО-ЧИСТА“ вода за всички;
  • „ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН“ дом за водните животни и растения и
  • „ПО-БЕЗОПАСНА“ среда за хората, за да живеят без страх от наводнения.

Три бели кръга на бежов фон, всеки представляващ различна ключова цел на МКОРД във вид на лого. Първият представя растение, обсипано с капчици вода, с надпис: „По-чиста, по-чиста вода“. На втория има гъсталак от тръстика, растяща в речна вода, заобиколена от микроорганизми, с надпис: „По-здравословен, по-здравословен дом за водните животни и растения“. Третият кръг съдържа изображение на дълбокомер във формата на фар, заобиколен от високи вълни и граждани, стоящи на покривите си, за да се спасят от водата. Третият и последен надпис е: „По-безопасна, по-безопасна среда, за хората, за да живеят без страх от наводнения“.